Zpracování osobních údajů

INFORMACE

O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje jaké jsou Vaše práva s tím související. Tím, že vstoupíte do právního vztahu s námi a / nebo nám poskytnete některé své osobní údaje, vyjadřujete, že rozumíte, jakým způsobem jsou zpracovávány Vaše osobní údaje podle těchto Informací o ochraně osobních údajů.

1. Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?

Provozovatelem Vašich osobních údajů je naše společnost:

Identifikační údaje:

Obchodní jméno: GLOB Develop, s.r.o.

Adresa: Pláničkova 443/5, Veleslavín, 162 00 Praha 6

IČO: 28251571

Zápis: zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spisová značka: C 135422

Kontaktní údaje:

Telefonický kontakt: +420 233 321 919

Emailový kontakt: info@globdevelop.cz

(Dále také jen „Provozovatel“)

2. Jak a proč jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Při zpracování osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy, zejména NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ( „GDPR“) a zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Právní základ zpracování osobních údajů:

Zpracování osobních údajů je primárně založeno na Vašem právním vztahu jako dotčené osoby k naší společnosti, t. j. zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou je dotyčná osoba, nebo k provedení opatření před uzavřením smlouvy na žádost dotyčné osoby.

Zpracování některých osobních údajů může být založeno na oprávněném zájmu naší společnosti nebo třetí osoby.

V některých případech Vás můžeme požádat o poskytnutí Vašeho souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů, a v takovém případě Vaše osobní údaje zpracováváme pouze, pokud jste nám poskytli svůj výslovný souhlas.

Účely zpracování osobních údajů jsou následující:

– plnění smlouvy

– marketingové účely a účast ve spotřebitelských soutěžích

– správy zákaznických žádostí, podnětů, stížností a dotazů

Osobní údaje zákazníků se uchovávají pouze po dobu, která je nezbytná k určenému účelu zpracování osobních údajů, při každém účelu zpracování osobních údajů je uvedena doba, na kterou zákazník uděluje svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.

Ve výjimečných případech, pokud to okolnosti vyžadují, se může doba uchovávání osobních údajů prodloužit z důvodů uplatnění, prokázání, obhajování a / nebo výkonu práv, nároků a oprávněných zájmů dotčené osoby.

Marketingové účely a účast ve spotřebitelských soutěžích

Zákazník udělením souhlasu s použitím svých osobních údajů pro marketingové účely při jiných kontaktních formulářích a přihláškách (vypracování návrhu apod.) Souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, email, telefon za účelem oslovování o nových produktech a probíhajících akcích. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje na dobu 3 let. Použití osobních údajů končí odvoláním souhlasu zákazníka se zpracováním jeho osobních údajů, nebo uplynutím doby, podle toho, která skutečnost nastane dříve.

V případě spotřebitelské soutěže je právním základem zpracování osobních údajů Vámi poskytnutý dobrovolný souhlas pro zpracování osobních údajů pro účely soutěže. Souhlas lze kdykoli odvolat. Poskytnutí osobních údajů pro účely účasti v soutěži je dobrovolné (poskytnutí není zákonnou / smluvní požadavkem). V případě neposkytnutí osobních údajů nebudete zapojen do soutěže. Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání soutěže a po dobu tří let od skončení Soutěže. Po skončení této doby uchováváme pouze takové osobní údaje, u nichž je uchovávání nezbytné pro plnění našich povinností, uplatňování našich práv či k dosažení našich oprávněných zájmů, nebo ty, při kterých jsme tak povinen podle právních předpisů.

Správy zákaznických podnětů, stížností a dotazů

Zákazník vyplněním kontaktního formuláře a poskytnutím souhlasu nebo odesláním formuláře, který je součástí poskytování některé služby nebo žádosti o cenovou nabídku, souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, email, telefon za účelem komunikace se zákazníkem, správy zákaznických podnětů, stížností a dotazů. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje na dobu 3 let. Použití osobních údajů končí odvoláním souhlasu zákazníka se zpracováním jeho osobních údajů, nebo uplynutím doby, podle toho, která skutečnost nastane dříve.

Které Vaše osobní údaje zpracováváme?

– titul, jméno a příjmení

– e-mailová adresa,

– adresa bydliště, dodací adresa, fakturační adresa a kontaktní údaje (telefonní číslo) pro účely doručování,

– další osobní údaje, které nám případně poskytnete.

Jaké údaje zpracováváme v souvislosti s návštěvou naší webové stránky?

V souvislosti s návštěvou naší webové stránky jsou automaticky zaznamenány následující informace:

– IP adresa Vašeho zařízení, včetně lokalizace (země),

– datum a čas přístupu na web,

– síť, ze které přistupujete,

– prohlížeč a případně operační systém počítače a jméno Vašeho poskytovatele přístupu k internetu.

Tyto údaje jsou využívány pouze v rozsahu nezbytném pro zajištění správného fungování soutěžní stránky a nejsou systematicky shromažďovány, vyhodnocovány a ani jinak dále zpracovávány. Tyto informace jsou automaticky smazány v souladu s nastavením Vašeho internetového prohlížeče.

Komu dalšímu poskytujeme Vaše osobní údaje a proč?

Některé Vaše osobní údaje můžeme poskytovat subjektům, které poskytují služby naší společnosti. Od všech poskytovatelů služeb striktně vyžadujeme, aby důsledně dbali na ochranu osobních údajů a nepoužívali Vaše osobní údaje pro vlastní marketingové účely, pokud jim na to sami neudělíte souhlas. Sdílíme pouze ty osobní údaje, které naši poskytovatelé služeb nezbytně potřebují k poskytování služeb. Jde například o subjekty, které naší společnosti poskytují následující služby:

–  technologické služby, poskytování služeb webhostingu, poskytování  služeb souvisejících s tvorbou a provozem webstránek,

– služby vedení účetnictví,

– právní služby.

Přenášíme Vaše údaje do třetích zemí?

Vaše osobní údaje se nepřenášejí do třetích zemí mimo Evropské unie. Provozovatel nezpracovává osobní údaje profilováním, ani obdobným způsobem založeném na automatizovaném individuálním rozhodování.

Jaká máte práva ve vztahu k Vašim osobním údajům?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte následující práva, které vůči nám můžete uplatnit:

-právo získat potvrzení o (ne) zpracování Vašich osobních údajů a na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají a které zpracováváme;

-právo na opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;

-právo na vymazání nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dané právními předpisy;

-právo namítat proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají;

-právo na přenositelnost Vašich osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dané příslušnými právními předpisy.

V případě, že některé z Vašich osobních údajů zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním těchto osobních údajů kdykoliv odvolat. Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, máte právo podat návrh na zahájení řízení u kontrolního úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česlá republika

Webová adresa: https://www.uoou.cz

Kde se dozvíte více?

S jakýmikoliv otázkami, připomínkami či žádostmi týkajícími se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit prostřednictvím e-mailové adresy: ino@globdevelop.cz

Tyto Informace ochrany osobních údajů můžeme někdy změnit nebo doplnit. Taková změna se nijak bez Vašeho výslovného souhlasu nedotkne Vašich práv, které Vám vyplývají z příslušných obecně závazných právních předpisů o ochraně osobních údajů. Doporučujeme Vám, abyste pravidelně navštívili naši webstránku a seznámili se s aktuální verzí těchto Informací o ochraně osobních údajů.

V Praze dne 15.6.2022

Máte zájem o naše služby? Napište nám.

Napsat zprávu